bip.stoczek-lukowski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta stoczek-lukowski.pl
Strona główna strona główna 

Podstawowe Dane Jednostki:

Miasto Stoczek Łukowski
NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim

RODZAJ Gmina Miejska
LOKALIZACJA woj. lubelskie, pow. łukowski
KOD 21-450
MIEJSCOWOŚĆ Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1
KONTAKT tel.: (25) 797-00-01
fax: (25) 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl
Burmistrz

Marcin Sentkiewicz
tel. (25) 797-00-01,
e-mail: burmistrz@stoczek-lukowski.pl

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Szczepańczyk
tel. (25) 797-00-01

Sekretarz Miasta

Hanna Domańska-Celej
tel. (25) 623-97-80
e-mail: sekretarz@stoczek-lukowski.pl

Skarbnik Miasta

Ewa Soćko
tel. (25) 797-01-76
e-mail: skarbnik@stoczek-lukowski.pl

 Dodatkowe informacje:

 

Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów

w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 9.00.

 

Pracownicy Urzędu Miasta Stoczek Łukowski w każdym dniu w godzinach pracy urzędu.

 

Przewodniczący Rady Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje mieszkańców w każdy

poniedziałek w godzinach od 15.15 do 16.30. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-03-15 14:07:09.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-03-15 14:07:09
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.stoczek-lukowski.pl